การใช้ GSP สอนลำดับอนุกรม1

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
วิยะดา ทองประดับ
ไฟล์แนบ

0    0