ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๑. อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ช่างคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1
นายสมเกียรติ เมืองจันทร์
ไฟล์แนบ

<iframe width="100%" height="600" src="http://acumanager.bll.in.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=11000b082a5b555baa474ecbec41005d&modulename=studio3b29c3eeec993365f0922195ad&cat=acustudio-av" frameborder="0"></iframe>

0    1