ประโยคความรวม

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๑ : การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
 ๓. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ภาษาไทย
ADMIN STARSOFTWARE
ไฟล์แนบ

http://106.0.176.3/content/4354

1    0