การเขียนเรียงความ2

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๒ : การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระชัดเจน
ภาษาไทย
นางสาวจันจิรา เกิดสุวรรณ
ไฟล์แนบ

0    0