ประวัติพระพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ : รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 ๒. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
พระพุทธศาสนา3
นางอมราภรณ์ จักราพงษ์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0