การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๒ : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ : เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
 ๓. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพัชรี พิณแก้ว
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0