การสหรณ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ : เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบรรพต จันทร์แจ่ม
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0