การอ่านเพื่อวิเคราะห์

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
 ๕. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
ภาษาไทย
นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0