ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ต่างๆ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๒ : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ : เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
 ๑. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพัชรี พิณแก้ว
ไฟล์แนบ

0    0