อะตอมและโครงสร้างอะตอม

วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๓ : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 ๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
เคมี
วรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ไฟล์แนบ

0    0