คุณธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๓. ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณากร พรรณขาม
ไฟล์แนบ

http://acumanager.bll.in.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=e76b0f3648d38fe909f69e8dd84a470c&modulename=studio19189073d2dc8ebc00d340beef3e0239&cat=acustudio-av

0    0