พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรป

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ : เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป
ประวัติศาสตร์6
มยุรา สอนภักดี
ไฟล์แนบ

0    0