การวัดพื้นที่

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๒ : การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
 ๒. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักได้อย่างใกล้เคียงและอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
คณิตศาสตร์
ญาณเดช ชาญณรงค์
ไฟล์แนบ

เปิด 

0    0