การอ่าน

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๑ : การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
 ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
ภาษาไทย
นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์
ไฟล์แนบ

0    0