อัตราส่วนที่เท่ากัน

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
 ๔. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตรส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์
ญาณเดช ชาญณรงค์
ไฟล์แนบ

คลิกเปิด

0    0