เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๔ : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๒ : เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 ๑. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
ฟิสิกส์
พรศักดิ์ คงแก้ว
ไฟล์แนบ

0    0