Myself

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๒ : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๒ : เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3
นภัสกร โลหะ
ไฟล์แนบ

0    0