เมฆและฝน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๕ : ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ : เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ๑. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมบูรณ์ ศิลธรรม
ไฟล์แนบ

0    0