การทักทายหรือการพบปะผู้คน

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๑. สนทนาเเละเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
ชยุต เครือมาลี
ไฟล์แนบ

คลิกตรงนี้จ๊ะ

0    0