มารยาทคนไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ : เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
 ๒. วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอาสาด ขุนเศษ
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0