ทักษะดนตรีไทย

ศิลปะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๒ : ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 ๒. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง
ศิลปะ
นายภาณุพงศ์ จินะทอง
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0