อัตราส่วนและร้อยละ

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
 ๑. แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆในระบบจำนวนจริง
คณิตศาสตร์
อัญญรัตน์ คงเพ็ชร
ไฟล์แนบ

0    0