Apologizing

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๑. สนทนาเเละเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
ชยุต เครือมาลี
ไฟล์แนบ

0    0