พืชผักสวนครัว

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๑ : การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
 ๑. อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มานิต โลหะวณิชย์
ไฟล์แนบ

้กด้กด้ด้กด

0    0