ลำดับ

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๔: พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ : เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 ๔. เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
คณิตศาสตร์
ฑัณฑิกา
ไฟล์แนบ0    0