สถิติ

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๕ : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ : เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ๒. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
คณิตศาสตร์
ธีรวุฒิ บุญโสภาส
ไฟล์แนบ

<iframe width="100%" height="600" src="https://rms.bll.in.th/blog/7204801e125e8d2a03887a27c" frameborder="0"></iframe>

0    0