องค์ประกอบของดนตรี

ศิลปะ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๒ : ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 ๓. ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
ศิลปะ
นายสามารถ แก้วพิชัย
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0