การวิเคราะห์โปรแกรมจาก FlowChart

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๒ : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ : เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
 ๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล
ไฟล์แนบ

1    0