เทคนิคการใช้สีน้ำ

ศิลปะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ
ศิลปะ
นายสิทธิโชค พลเขต
ไฟล์แนบ

0    0