Possessive Adjective Pronoun

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๑. สนทนาเเลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม เเละสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ
กฤษณธร เกตุภูวงษ์
ไฟล์แนบ

0    0