ขันธ์5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๒ : เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
 ๔. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
พระพุทธศาสนา
นายสมบูรณ์ ศิลธรรม
ไฟล์แนบ

0    0