อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๓ : เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย
 ๑. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เกสร กอฟัก
ไฟล์แนบ

0    0