การเคลื่อนที่แบบวงกลม (โดย ครูนาวิน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์)

วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๔ : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๒ : เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 ๓. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ฟิสิกส์
System Admin
ไฟล์แนบ

0    0