เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๒ : เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 ๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอมราภรณ์ จักราพงษ์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0