การเขียน

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๒ : การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๖. เขียนจดหมายกิจธุระ
ภาษาไทย
นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์
ไฟล์แนบ

0    0