วิธีการทางประวัติศาสตร์น่ารู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ : เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
 ๓. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์2
สุทธิรักษ์ เสมา
ไฟล์แนบ

0    0