การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๔ : การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
 ๓. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเสนอ นิ่งราวี
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0