การวิเคราะห์วรรณคดี

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ภาษาไทย
รติยา ไชยทองแก้ว
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0