ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ : เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
 ๓. เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุวิชา อักษรศรี
ไฟล์แนบ

0    0