การฟัง

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
 ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ภาษาไทย
นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์
ไฟล์แนบ

0    0