การเมืองการปกครองในปัจจุบัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๒ : เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอมราภรณ์ จักราพงษ์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0