ทดสอบ Pronuciation

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๒ : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
 ๑. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
ฉัตรพิไล จันทร์ราม
ไฟล์แนบ

0    0