การปฏิสนธิ

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 ๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิชัย แสนศรี
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0