สี(ภาษาจีน)

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0