ลำดับเรขาคณิต2

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๔: พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ : เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 ๕. เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต หาพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต และนำไปใช้
คณิตศาสตร์
ฑัณฑิกา
ไฟล์แนบ

0    0