แผนภูมิรูปวงกลม

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๕ : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ : เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ๑. อ่านและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลม
คณิตศาสตร์
ญาณเดช ชาญณรงค์
ไฟล์แนบ

คลิ๊กเปิด

0    0