ทศนิยมซ้ำ

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
 ๑. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
คณิตศาสตร์
อนุชา เวชพันธ์
ไฟล์แนบ

0    0