ยุคสมัยดนตรีไทย

ศิลปะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๒ : ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๒ : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
 ๑. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย
ศิลปะ
นายภาณุพงศ์ จินะทอง
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0