ทดสอบ

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๕ : ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
 ๑. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
สุขศึกษาและพลศึกษา
อนุพันธ์ุ ชัมภูธนะ
ไฟล์แนบ

0    0