คำซ้อน

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
 ๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย
ภาษาไทย
กัลญารัตน์ คงกัลป์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0